I. Postanowienia ogólne:

01. Niniejszy regulamin określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki firmy Domainhost,
- zwanej dalej Usługodawcą lub Operatorem,
- a Usługobiorcą, korzystającym z dowolnego z oferowanych przez Usługodawcę produktu.

02. Zamówienie usługi u Operatora jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punków niniejszego regulaminu.

03. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy, niezbędne do realizacji czynności związanych ze świadczeniem usług:
- nazwisko i imiona Usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych,
- numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności,
- dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,
- adresy elektroniczne Usługobiorcy,
- imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

04. Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

05. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę i zwiazane z tym skutki (np. zablokowanie domeny przez ICANN).


II. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy:

01. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia poprawnego działania wszelkich uslug, zakupionych przez Usługobiorcę.
02. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii.
03. Usługodawca gwarantuje min.99 % uptime'u nie biorąc pod uwagę awarii wynikłych z przyczyn niezależnych (dotyczy to korzystania z DNS´ów Usługodawcy)
04. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych Usługobiorców.
05. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od Usługodawcy (m.in. awarie łączy, klęski żywiołowe)
06. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej mogą być wykonane przez Usługodawcę odpłatnie.
07. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.
08. Usługodawca ma prawo zablokować czasowo dostęp do wybranych usług w przypadku zwłoki w płatnościach.
09. Domeny nie opłacone za kolejny okres rozliczeniowy będą kasowane.
10. Domeny rejestrowane przez Usługodawce są rejestrowane na klienta i to on posiada do nich pełne prawa oraz jest ich właścicielem.
11. Usługobiorca zobowiązany jest do udostępniania Usługodawcy swojego aktualnego adresu e-mail i każdorazowego informowania o jego ewentualnej zmianie.


III. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługobiorcy:

01. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności, zgodnie z terminami określonymi na przesyłanych rachunkach.
02. Płatność za usługi odbywa się na początku okresu rozliczeniowego.
03. Przedłużanie terminów płatności może się odbyć tylko za pisemną zgodą Usługodawcy.


IV.Płatności i rozliczenia.

01. Wysokość opłat za wykonywane usługi jest wyznaczana przez cennik dostępny na stronie Usługodawcy lub na podstawie indywidualnych ustaleń Usługobiorcy z Usługodawca. Dla celów wykonania usługi obowiązują ceny obowiązujące w momencie dokonania całości zapłaty z tytułu złożonego zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w czasie trwania umowy, przy czym gwarantuje utrzymanie opłaconej usługi do końca aktualnego abonamentu na warunkach cenowych obowiązujących w momencie jej opłacenia.
02. W przypadku braku możliwości wykonania usługi i potwierdzenia tego faktu przez Operatora, Usługobiorca ma prawo do zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zapłaty z tytułu innych usług świadczonych przez Usługodawce.
03. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od daty uruchomienia usługi bez podania przyczyny. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu całości wpłaconej przez Usługobiorce kwoty za zamówioną usługę na wskazane przez Klienta konto bankowe. Jednakże zgodnie z art. 10 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa rejestracji domen jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji klienta i jest traktowana jako zamówienie specjalne, z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku usług rejestracji domen i temu pochodnych.


V. Zmiany w zapisach

01. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie, po powiadomieniu Usługobiorcy drogą elektroniczną lub tradycyjną o tych zmianach z 14 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptacje nowego regulaminu.
02. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług operatora przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego wniesiona opłata nie jest zwracana.
03. Usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez obowiązku zwracania wniesionych opłat, gdy Usługobiorca:
- będzie zalegał z opłatami abonamentowymi,
- naruszy warunki regulaminu,
- będzie działał na szkodę Usługodawcy;
04. W przypadku rozwiązania umowy Usługobiorca jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.
05. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


VI. Ogólne zasady korzystania z usług.

01. W czasie korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę obowiązuje go regulamin korzystania z usług, ogólnie przyjęte zasady korzystania z internetu oraz wszystkie akty prawne tego dotyczące obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.
02. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Białymstoku lub Amtsgericht Berlin-Mitte,


Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2002


   HomeRegulamin